ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

(ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  และพนักงานผู้ช่วยสัตวบาล)

ประกาศ ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2563

 

 ประกาศ