วัสดุการเกษตร 155 รายกา่ร (ศผส.ปทุมธานี)

วัสดุการเกษตรและงานบ้านงานครัว 59 รายกา่ร สำหรับการจัดซื้อทำผลิตภัณฑ์จากเงินนอกงบประมาณ 2563 (ศผส.ปทุมธานี)