หนังสือขออนุมัติโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2565

 

- หนังสือขออนุมัติในหลักการในการจัดประชุม ฝึกอบรม สัมมนา ที่มีบุคคลภายนอกเข้าร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

1.หลักสูตร การแปรรูปผลิตภัณฑ์พื้นบ้านสู่มาตรฐานสากล (สุกร)

2.หลักสูตร การตัดแต่งและแปรรูปเนื้อสุกรสำหรับผลิตภัณฑ์ตะวันตก

3.หลักสูตร การแปรรูปสตรีทฟู้ดเมนูเนื้อสัตว์สร้างอาชีพ

4.หลักสูตร นมแพะสร้างอาชีพ

5.หลักสูตร Dairy Product for Farmer and Entrepreneur การแปรรูปผลิตภัณฑ์นมเพื่อเกษตรกรและผู้ประกอบการ

6.หลักสูตร การแปรรูปผลิตภัณฑ์เนยข็งเชดด้าและครัมชีสจากน้ำมโคในอุตสาหกรรมขนาดเล็ก

7.หลักสูตร การแปรรูปไส้กรอกกรมปศุสัตว์สไตร์ยุโรป (สุกร)

8.หลักสูตร การเพิ่มมูลค่าเนื้อโคไทยในรูปแบบ Street Food Steak

9.หลักสูตร การแปรรูปอาหารอีสานจากเนื้อโค

10.หลักสูตร การแปรรูปอาหารอีสานจากสุกร

11.หลักสูตร การแปรรูปอาหารอีสานจากไก่พื้นเมือง

แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า

12.หลักสูตร ร้านนมหน้าฟาร์ม ธุรกิจชุมชนบนฐานวิถีชีวิตใหม่

13.หลักสูตร การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างโอกาสด้านการตลาดให้แก่สินค้าปศุสัตว์อินทรีย์ (สุกร)

14.หลักสูตร การแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม (แปลงใหญ่)

15.ประชุมสัมมนา เรื่อง ผลสัมฤทธิ์ของการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ภายใต้ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

16.หลักสูตร การขอขึ้นทะเบียนสินค้าปศุสัตว์เป็นส่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

17.หลักสูตร เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้กับ Smart Farmer

18.หลักสูตร การแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม (ที่ดินทำกิน)