6.รายละเอียดตัวชี้วัดตามบทบาทภารกิจหลักของกองผลิตภุณฑ์ปศุสัตว์