5.1 ขออนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑ์ ประเภทงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ
5.2 ขออนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุงานบ้านงานครัว 7 รายการ