3.สำเนาหนังสือขออนุมัติในหลักการในการจัดประชุม ฝึกอบรม สัมมนา ที่มีบุคคลภายนอกเข้าร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564