ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว