ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล และตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยสัตวบาล) ประกาศ ณ วันที่ 22 กันยายน 2564

Click >>> เพื่อดูเอกสาร