หัวหน้าส่วนราชการ

amphon varitthithum2

 นายอำพล วริทธิธรรม
ผู้อำนวยการกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์

 dataMarketing

HeadBranerMilk

click link video

price per week

b3049211fffd97251b590dc47386c053 form service2563s

bce3ee444a7addfdaf14ff25ae551020 25621219 1s

 

 

 

อบรมการแปรรูป

รางวัล/ประกาศเกียรติคุณ

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ภาพอินโฟกราฟิก/ประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรมของหน่วยงาน

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ให้สัมภาษณ์รายการ Money Morning
วันที่19 มิถุนายน 2562 นายสัตวแพทย์สรวิศ  ธานีโต  อธิบดีกรมปศุสัตว์  ให้สัมภาษณ์รายกา...

อ่านข่าวทั้งหมด

การฝึกอบรมการเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์ หลักสูตร การเพิ่มมูลค่านมแพะ ระหว่างวันที่ 20-22 มกราคม 2563
ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ปทุมธานี กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ ดำเนินการจัดโครงการฝึกอ...

อ่านข่าวทั้งหมด

สำหรับเจ้าหน้าที่

2345710

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

QR Code ของหน่วยงาน

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

เริ่มนับตั้งแต่วันที่
34670
Today13
Yesterday79
This_Week182
This_Month13
All_Days34670

กำลังออนไลน์

มี 117 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

วันที่ 18-21สิงหาคม 2563

ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่ ได้รับเชิญจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ หลักสูตรการบริหารจัดการผลผลิต การลดต้นทุน และการตลาด ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์ ปีงบประมาณ 2563 จำนวน 3 รุ่นๆ ละ      30 ราย โดยมีกิจกรรม มีดังนี้

- การตัดแต่งเนื้อโค

- การทำเนื้อแดดเดียว

- การทำบาร์บีคิวเนื้อโค

- การทำแหนมเนื้อ

- การทำเบอร์เกอร์เนื้อ

17 21 8631

17 21 8632

17 21 8633

17 21 8634

17 21 8635

17 21 8636

17 21 8637

17 21 8638

 

วันที่ 18-21 สิงหาคม 2563

ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่ กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ได้จัดการฝึกอบรม หลักสูตร ”การส่งเสริมพัฒนาเกษตรกรและผู้ประกอบการเพื่อ ยกระดับการแปรรูปนมโคคุณภาพสูงล้านนาสู่การตลาด" ภายใต้โครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการผลิตโคนมคุณภาพสูงล้านนาสู่การแข่งขันด้านการตลาด (กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1) จำนวน 2 รุ่น โดยรุ่นที่ 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2563 และรุ่นที่ 2 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่ โดยมีกิจกรรมดังนี้

- การบรรยายเรื่องการตลาด 4.0 กับนมคุณภาพสูงล้านนา โดยคุณวิลย์ลิกา เพ็ญศรีสวรรค์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการตลาด กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์

- การสร้างเอกลักษณ์ให้กับผลิตภัณฑ์และการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ โดย อ.ดร.วิญญู ศักดาทร ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- การบรรยายเรื่อง เทคนิคการเพิ่มยอดขายและการโฆษณา โดย อาจารย์ศศิกานต์ ลิมปิติ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- การบรรยายเรื่อง การขอการรับรองมาตรฐานสถานที่ผลิตอาหาร และเลขสารบบ ของผลิตภัณฑ์นม  โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

- การบรรยายเรื่อง ประสบการณ์การขอการรับรองมาตรฐานสถานที่ผลิตอาหาร และเลขสารบบของผลิตภัณฑ์นม โดยคุณพรธิดา ตั้งใจดี เจ้าของแบรนด์ เวจจี้ส์ แดรี่

- การบรรยายเรื่อง แหล่งเงินทุน และแนวทางการพิจารณาการให้เงินกู้ของ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

- การบรรยายเรื่อง แหล่งเงินทุน และแนวทางการพิจารณาการให้เงินกู้ของ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

18 21 8631

18 21 8632

18 21 8633

18 21 8634

18 21 8635

18 21 8636

18 21 8637

18 21 8638

18 21 8639

18 21 86310

วันที่ 10 สิงหาคม 2563

ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่ กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ โดยนางสาวพลิศาน์ นามเดิม นักวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ เข้าร่วมอบรมหลักสูตร เทคนิคการยืดอายุผลิตภัณฑ์อาหารในยุค COVID-19 จัดโดยศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้อง Aditorium โรงแรมแชงกรี -ลา เชียงใหม่ มีหัวข้อการบรรยาย ดังนี้

- เทคนิคการยืดอายุผลิตภัณฑ์อาหารโดยกระบวนการใช้ความร้อน (Thermal process)

- เทคนิคการยืดอายุผลิตภัณฑ์อาหารโดยกระบวนการไม่ใช้ความร้อน (Non-Thermal process)

- เทคนิคการใช้วัตถุเจือปนอาหาร (Food Additive)

- เทคนิคการถนอมอาหารโดยใช้น้ำมันหอมระเหย (Essential oils in food preservation)

ซึ่งความรู้ที่ได้จากการอบรมในครั้งนี้จะนำไปใช้ในการผลิตและวิจัยผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ต่อไป

8 08 6321

8 08 6322

8 08 6323

วันที่ 10 สิงหาคม 2563

ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่ กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ โดย น.ส.จรัสศรี แก้วฝั้น หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ พร้อมด้วยนายอำนาจ คำปิน ได้รับเชิญจากสำนักงายสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการผลิตน้ำนมคุณภาพและการแปรรูปน้ำนมภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพน้ำนม ซึ่งได้มีการบรรยายเรื่องวิทยาศาสตร์น้ำนมและการแปรรูป และสาธิตการแปรรูปนมพาสเจอร์ไรส์และนมปรุงแต่ง ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าอบรมเป็นอย่างมากและจะนำความรู้ไปใช้ในการแปรรูปน้ำนมต่อไป

8 08 6311

8 08 6312

8 08 6313