หัวหน้าส่วนราชการ

amphon varitthithum2

 นายอำพล วริทธิธรรม
ผู้อำนวยการกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์

DLD PRODUCT LIBRARY Side Banner

logo

dataMarketing

menu icon web

HeadBranerMilk

click link video

price per week

 

 

 

 

 

อบรมการแปรรูป/กิจกรรม

รางวัล/ประกาศเกียรติคุณ

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

กิจกรรม/โครงการ

ภาพกิจกรรมของหน่วยงาน

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ให้สัมภาษณ์รายการ Money Morning
วันที่19 มิถุนายน 2562 นายสัตวแพทย์สรวิศ  ธานีโต  อธิบดีกรมปศุสัตว์  ให้สัมภาษณ์รายกา...

อ่านข่าวทั้งหมด

การฝึกอบรมการเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์ หลักสูตร การเพิ่มมูลค่านมแพะ ระหว่างวันที่ 20-22 มกราคม 2563
ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ปทุมธานี กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ ดำเนินการจัดโครงการฝึกอ...
ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน (OTOP)
วันที่ 19-20 ตุลาคม 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่ กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ร่วมกับเ...

ภาพอินโฟกราฟิก/ประชาสัมพันธ์

สำหรับเจ้าหน้าที่

2345710

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

QR Code ของหน่วยงาน

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

เริ่มนับตั้งแต่วันที่
58480
Today21
Yesterday79
This_Week272
This_Month2046
All_Days58480

กำลังออนไลน์

มี 322 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ปทุมธานี กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์ หลักสูตร"การเพิ่มมูลค่านมแพะ" ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะนมและผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับแพะนม จำนวนทั้งสิ้น 20 ราย เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมตามยุทธศาสตร์การพัฒนาแพะ-แกะ ปี 2560 - 2564 โดยมีเนื้อหาการอบรม ดังนี้

1. บรรยายเรื่อง วิทยาศาสตร์น้ำนมแพะและเทคโนโลยีการแปรรูปน้ำนมแพะ

2. บรรยายเรื่อง สุขอนามัย หรือ สุขลักษณะ (hygiene) [สภาวะและมาตรการต่างๆ ที่จำเป็นในกระบวนการผลิตอาหาร]

3. บรรยายเรื่อง การตลาดผลิตภัณฑ์นมแพะแปรรูป

4. ปฏิบัติการ การทำนมแพะปรุงแต่ง

5. ปฏิบัติการ การทำไอศกรีมนมแพะ

6. ปฏิบัติการ การทำนมเปรี้ยวและโยเกิร์ตนมแพะ

7. ปฏิบัติการ การทำเนยแข็ง

เพื่อให้เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะนม ให้มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์และเทคโนโลยีให้มีความเข้าใจด้านการแปรรูป ผลิตภัณฑ์นม รวมถึงด้านการตลาดเพื่อเป็นช่องทางและโอกาสในการแสดงศักยภาพและการนำเสนอผลิตผลทางด้านปศุสัตว์เพื่อใช้เป็นแนวทางการนำร่องไปสู่การเป็นเจ้าของกิจการอย่างครบวงจร ประกอบอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สัตว์เพื่อการบริโภคภายในประเทศ และสามารถแข่งขันได้ในอนาคตให้สอดรับกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาลด้วย

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสาขาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
โดยมีผู้เข้าร่วมการศึกษาดูงานพนักงานทั้งหมด 34 คนงานนิสิตชั้นปีที่ 3 จำนวน 30 คนคณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 4 คน  เข้าสู่การศึกษา เป็นเป็นเป็นดูงานพนักงานพนักงานพนักงานพนักงาน  ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ปทุมธานี บริษัท บริษัท บริษัท บริษัท นักศึ เป็นเป็นษาเป็นได้เรียนรู้เี่กี่ยวกับหัวเรื่อง: การแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์(สุกร) อาทิ

👉ไส้กรอกเวียนนา

👉ไส้กรอกคนักเวิร์ท

👉ไส้กรอกแฟรงค์เฟอร์เตอร์

เราได้ทำการศึกษาต่อไปในฐานะที่เป็นนักวิชาการและนักวิชาการที่มีประสบการณ์ในการพัฒนาบุคลากร

45595

45589

45594

45588

45590

45591

45592

 

วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 นายเทพฤทธิ์ ทับบุญมี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เข้าร่วมประชุมบรรยายสรุปการตรวจเยี่ยม และศึกษาดูงานของเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณทางด้านสินค้าอุตสาหกรรมด้านการส่งเสริมการพัฒนา ด้านการผลิตผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร และพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ปทุมธานี

และรับฟังบรรยายสรุปภารกิจงานงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ 2561 ผลงาน ปัญหาอุปสรรค และแผนการดำเนินงานปีงบประมาณ 2562 และปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตปศุสัตว์ 1 ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ จังหวัดปทุมธานี

31670

31581

31584

31582

31585

145738

145737

145724

วันที่ 12 กุมภาพันธุ์ 62 หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ปทุมธานี ทดลองผลิตลูกชิ้นเนื้อ จากสหกรณ์ฯโคเนื้อของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อในจังหวัดศรีสะเกษ ภายใต้โครงการ 1 หอการค้าจังหวัด 1 สหกรณ์ เพื่อสร้างรายได้เพิ่มจากการเลี้ยงโคขุน การผลิตโคขุนแบบครบวงจร เกิดความยั่งยืนในการประกอบอาชีพ ตลอดจนเป็นแนวทางการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อโคขุนและนำไปเป็นต้นแบบให้กับเกษตรกรในจังหวัดอื่นๆ ต่อไป