-เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อแรงดันไอน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า 100 ลิตร