โครงการศึกษาสภาวะการฆ่าเชื้อและบรรจุภัณฑ์ในกระบวนการแปรรูปนมกระบือพร่องมันเนยสเตอริไลซ์

สำหรับโรงงานแปรรูปน้ำนมขนาดเล็ก

จรัสศรี แก้วฝั้น เอื้องพลอย ใจลังกา  อำพล วริทธิธรรม วุฒิชัย ลัดเครือ    

บทคัดย่อ

การศึกษาสภาวะการฆ่าเชื้อที่เหมาะสมของนมกระบือพร่องมันเนยโดยวิธีการวิธีสเตอริไลซ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบสภาวะการฆ่าเชื้อและภาชนะที่เหมาะสมในการผลิตระหว่างกระป๋อง และขวดแก้ว ในด้านคุณภาพ จุลินทรีย์ และประสาทสัมผัส โดยศึกษา 2 เรื่อง คือ เปรียบเทียบอุณหภูมิในการให้ความร้อนที่ 115 ◦C และที่ 121.1 ◦C นาน 8 นาที ในบรรจุภัณฑ์ กระป๋อง และขวดแก้ว พบว่าผลของประกอบของนมกระบือพร่องมันเนยสเตอริไลซ์ (ไขมัน โปรตีน น้ำตาลแลกโตส ของแข็งไม่รวมไขมัน ความหนาแน่น) ที่ผลิตได้ทุกการศึกษาไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P0.05) แต่อุณหภูมิในการให้ความร้อน เวลา และบรรจุภัณฑ์มีอิทธิพลผลต่อคะแนนความชอบทางด้านสี กลิ่น เนื้อสัมผัส และการยอมรับโดยรวมจากผู้บริโภค ซึ่งพบว่า กระบวนการให้ความร้อนที่เหมาะสม คือ กระบวนการที่ใช้อุณหภูมิในการให้ความร้อนที่ อุณหภูมิ 121C นาน 8 นาที ในภาชนะขวดแก้ว ซึ่งให้ผลิตภัณฑ์ได้คะแนนความชอบทางด้าน สี (7.70±0.25) กลิ่น (7.80±0.05) รสชาติ (7.50±0.13) เนื้อสัมผัส (7.50±0.53) และการยอมรับโดยรวม (8.18±0.83) จากผู้บริโภค (n = 60) อยู่ในเกณฑ์ ชอบมาก และมีต้นทุนในการผลิตเท่ากับ 22.68 บาทต่อขวด นอกเหนือจากนั้นผลิตภัณฑ์ที่ได้ยังปลอดจากเชื้อจุลินทรีย์ที่ทำให้อาหารเสื่อมเสียที่และทำให้ เกิดโรค

คำสำคัญ : นมกระบือ สเตอริไลซ์ สภาวะการฆ่าเชื้อ

เลขทะเบียนวิจัย : 62(2)-0423-104

ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่ กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

 

 

Study on sterilized condition and packaging of sterilized skim buffalo milk production for small scale dairy plant.

Abstract

Study on sterilized condition and packaging of sterilized skim buffalo milk production was study condition of sterilization method and packaging between can and grass bottle by compare nutrition, microbiology and sensory qualities. This experiment was studied by the heat processing condition which varied temperature 115 ◦C 8 minutes and 121.1 ◦C 8 minutes in can and grass bottle. The results show non significantly nutrition of sterilized skim buffalo milk (fat, protein, lactose, solid not fat and density) (P0.05). But sterilized condition and packaging has significantly affected on liking of color, odor, flavor, texture and overall acceptability of consumer sensory test (P0.05). The suitable sterilized condition was 121.1 ◦C 8 minutes in grass bottles. The product that using this process was accepted by panelists with very like on herb color (7.70±0.25), odor (7.80±0.05), flavor (7.50±0.13), texture (7.50±0.53) and overall acceptability (8.18±0.83). The production costs of sterilized skim buffalo milk were 33.82 bath/bottle. Moreover, Pathogenic and spoilage bacteria were not found in this product.

Keyword : Buffalo milk, sterilization, sterilized condition

Registered No. : 62(2)-0423-104

Chiang mai livestock product research and development center, Division of livestock products, Department of Livestock Development