การบริหารจัดการร้านค้าผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ในรูปแบบร้านค้าสวัสดิการกรมปศุสัตว์ พ.ศ. 25601/

วิลย์ลิกา เพ็ญศรีสวรรค์2/

 (แก้ไขตามมติกรรมการ/ครั้งที่4/2562 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562)

บทคัดย่อ

การศึกษาการบริหารจัดการร้านค้าผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ในรูปแบบร้านค้าสวัสดิการกรมปศุสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะประชากรศาสตร์และเพื่อทราบพฤติกรรมของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ของโครงการฯ พร้อมทั้งทราบความตั้งใจซื้อและการตัดสินใจซื้อของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของโครงการร้านค้าผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ในรูปแบบร้านค้าสวัสดิการกรมปศุสัตว์ พ.ศ. 2560 และเพื่อศึกษาการบริหารจัดการร้านค้าผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ในรูปแบบร้านค้าสวัสดิการกรมปศุสัตว์ในการนำไปใช้ปฏิบัติในส่วนงานอื่นๆของกรมปศุสัตว์ระดับภูมิภาคทั่วประเทศ โดยใช้การศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ การใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงสำรวจ และการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ การศึกษาข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก และแจกแบบสอบถามกับผู้ใช้บริการ จำนวน 350 คน โดยผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติพบว่า ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่พึงพอใจกับธุรกิจร้านผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ที่สามารถให้คำแนะนำ แก้ไขปัญหา ตลอดจนความสนใจ เข้าใจถึงความต้องการ ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ให้ความสำคัญในเรื่องของการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างในด้านของสถานที่ทำเลที่ตั้งของร้านที่สามารถเดินทางสะดวก และนอกจากนี้ ยังพบว่า บรรยากาศและสภาพแวดล้อมของร้านฯ เป็นอีกปัจจัย หนึ่งที่ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เลือกรับใช้บริการ

คำสำคัญ: ความพึงพอใจ, ธุรกิจร้านผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์, ความต้องการของผู้ใช้บริการ

1/ เลขทะเบียนผลงานวิชาการ : 62(2)-0523-057

2/ กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ พญาไท

 

 

Management of Livestock Farm Outlet in the Department of Livestock Development Welfare Stores Since 20171/

Willika Pensrisawan2/

Abstract

Livestock Farm Outlet of the Department of Livestock Development has been established since 2017, act as the welfare shop and specialising in selling and promoting livestock farm products. This study aims to investigated the demographic characteristics and target customer behaviour which were included purchase intention and decisions. Quantitative, qualitative and survey research were conducted by questionnaires and depth interview. Data were collected from 350 participants and descriptive statistics were used to analyse all data. The result shows that the majority of respondents were satisfied with the shop that providing excellent customer services by expert advices, solved problem properly, interested in customer needs. The majority of respondents be considerate of shop’s advertising and public relations, especially shop’s location and direction. Furthermore, the shop’s atmosphere and environment is a key factors that affected the customer behaviour and purchase decision as well.

Keywords: Satisfaction, Restaurant Business, Customer Needs

 

1/ Research paper : 62(2)-0523-057

2/ Division of Livestock Products, Department of Livestock Development

 

 

1. ปก

2. บทคัดย่อ (ไทย)

3. บทคัดย่อ (อังกฤษ)

4. สารบัญ ก

5. สารบัญ ข

6. สารบัญตาราง

7. สารบัญภาพ

8. บทที่ 1 บทนำ

9. บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

10. บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย

11. บาที่ 4 สรุปผลการศึกษา

12. บาที่ 5 บทสรุปและข้อเสนอแนะ

13. เอกสารอ้างอิง

14. ภาคผนวก ก-ค

15. ภาคผนวก จ